Samenwerken in de regio

In de regio’s werken diverse partners samen aan verkeersveiligheid

Gemeenten spelen daarin een sleutelrol. Zij dragen zorg voor een veilige inrichting van de wegen in hun beheersgebied en de uitvoering van andere op veilig verkeersgedrag gerichte activiteiten, zoals het stimuleren van verkeerseducatie, het meewerken aan verkeersveiligheidscampagnes en het maken van afspraken over verkeershandhaving. Zij doen dit deels zelfstandig en deels in de regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast hebben gemeenten een rol op andere beleidsterreinen die een raakvlak hebben met verkeersveiligheid. Hierbij valt te denken aan lokaal onderwijsbeleid en beleid op het terrein van ouderen, welzijn, alcoholmatiging en sport.

De samenwerkingsverbanden van gemeenten in het regiegebied Zuid-Holland (Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid, RPV's) hebben alle een regionaal Meerjarenplan Verkeersveiligheid, dat terug te vinden is op deze pagina.

Burgerparticipatie en overheidsparticipatie

Naast organisaties, instanties en bedrijven hebben weggebruikers zelf natuurlijk een sleutelrol. Verkeersveiligheid gaat immers om leefbaarheid, en het zijn de weggebruikers die de leefbaarheid maken en beleven. In veel wijken in Zuid-Hollandse gemeenten zijn burgers actief betrokken bij het onderwerp veilig verkeer. De gemeente kan deze betrokkenheid op verschillende manieren faciliteren.