Modelaanpak Veilig Fietsen

Modelaanpak Veilig Fietsen

Sinds 2000 is er een stijging te zien van het aantal ongevallen met fietsers. Ook is gebleken dat het merendeel van de ongevallen met fietser plaats vindt op lokale wegen en dat het aantal eenzijdige fietsongevallen hier een groot deel van uitmaakt. Dit heeft in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid geleid tot de volgende beleidslijn.

“Om de fietsveiligheid te verbeteren is een integrale aanpak nodig die voorziet in het terugdringen van fietsongevallen door:

 • Een aanpak van fietsknelpunten met aandacht voor educatieve en infrastructurele maatregelen.
 • Het verbeteren van de zichtbaarheid van en voor de fietser door het vergroten van het gebruik fietsverlichting en betere fietsverlichting op fietsen,
 • Krachten bundelen door samenwerking tussen partijen; onder andere bij kennisontwikkeling en communicatie.”

Het eerste punt “Een aanpak van fietsknelpunten met aandacht voor educatieve en infrastructurele maatregelen” heeft geleid tot de ontwikkeling van Modelaanpak Veilig Fietsen. Deze is vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG en het CROW-Fietsberaad.
Daarnaast zijn 3 instrumenten, een bestuurdersbrochure, een best practicespublicatie en een webtool, ontwikkeld die de gemeenten ondersteunen bij het opstellen van de aanpak.

Modelaanpak Veilig Fietsen

Met deze aanpak wordt beoogd de gemeenten een handreiking te geven om een lokale aanpak van de fietsveiligheid op te stellen of om hun lokale aanpak te versterken. De aanpak bestaat uit een stappenplan dat in 3 fasen is ingedeeld.
Fase 1 kent drie stappen:

 • definiëring van het probleem ( o.a. kenmerken gemeente, doelgroepen ),
 • specificering van het lopend beleid en uitvoering daarvan
 • vaststellen welke samenwerkingspartners kunnen betrokken worden bij de verdere stappen.

Fase 2 heeft 3 stappen: samen met de samenwerkingspartners wordt:

 • het probleem verder geanalyseerd,
 • aan de hand van de doelgroepen en de geconstateerde knelpunten een mix van gedragsbeïnvloedingsmaatregelen en infrastructurele maatregelen opgesteld,
 • een uitvoeringsplan opgesteld, waarin doorlooptijd, kosten (financiering) en opbrengsten worden opgenomen.

Fase 3 heeft 2 stappen:

 • Inbedding van het uitvoeringsplan in het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid, financiering communicatie van het plan
 • monitoring en evaluatie gedurende de uitvoering. Dit om te bereiken dat de uitvoering volgens plan verloopt, het bestuur op de hoogte gehouden kan worden en
  betrokkenheid van het bestuur gewaarborgd blijft.


In de Bijlagen bij de Modelaanpak is achtergrondinformatie over o.a. het belang van fietsveiligheid opgenomen en worden de samenwerkinspartners en de mogelijke maatregelen beschreven.

Modelaanpak Veilig Fietsen (pdf)
Bijlagen Modelaanpak Veilig Fietsen (pdf)

Bestuurlijke brochure
Aan de slag met veilig fietsen

Deze brochure geeft schematisch weer welke stappen er feitelijk en bestuurlijk (beslismomenten) moeten worden doorlopen in de Modelaanpak.

Bestuurlijke brochure bij de Modelaanpak Veilig Fietsen (pdf)

Best practices fietsveiligheid

Naast de Modelaanpak Veilig Fietsen hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG in samenwerking met het Fietsberaad best practices fietsveiligheid geïnventariseerd en aan de gemeenten ter beschikking gesteld, om zo de gemeenten te kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun lokale aanpak van de fietsveiligheid.
In de publicatie zijn 34 bestpractices opgenomen en worden per practice de kerninformatie ( o.a kosten, initiatiefnemer ) en succesfactoren beschreven.

Fietsberaadpublicatie nr 23: Best practices fietsveiligheid (pdf)

Webtool Aanpak Veilig Fietsen

De webtool ondersteunt de gemeenten bij het maken van een Lokale Aanpak Veilig Fietsen. Naast een eigen pagina - waarop de lokale stand van zaken kan worden weergegeven - treft de gemeente er o.a. een applicatie aan die haar kunnen helpen prioriteiten te stellen ten aanzien van maatregelen en de aanpak daarvan.

Webtool Aanpak Veilig Fietsen