Gedragsbeïnvloeding

Leren en blijven leren, bewust en onbewust

Het aanleren van verkeerskennis, verkeersvaardigheden en een veilige houding is een randvoorwaarde voor veilig gedrag en dus een van de pijlers van verkeersveiligheid. We denken daarbij niet alleen aan de formele verkeerseducatie op scholen, maar ook aan verkeersopvoeding, communicatie en voorlichting en het voorbeeldgedrag van anderen. Gedragsbeïnvloeding in brede zin, dus. Verkeer vraagt om een leven lang leren: van de peuter op de driewieler tot de oudere op de e-bike, van de brugklasser op de nieuwe school-thuisroute tot de beroepschauffeur, die onderweg is voor het bedrijf. Iedere ontwikkelingsfase en verkeersrol vraagt z’n eigen “lessen”.

In Zuid-Holland zijn programma’s, projecten en campagnes beschikbaar  voor de volgende doelgroepen:

Waar mogelijk moet de kennis en ervaring rond de effectiviteit van de aanpak leidend zijn. De wetenschappelijke kennis op dit vlak is volop in ontwikkeling.  Belangrijk hierin is het project WEVER (Weg naar Effectieve VERkeerseducatie). Dit project van  RHDHV, SWOV en CROW wordt gefinancierd door de provincies en heeft tot doel een universele vergelijkingsmaat te ontwikkelen waarmee vergelijkbare verkeerseducatieprogramma’s voor vergelijkbare  doelgroepen of effectiviteit kunnen worden beoordeeld.