Monitoring

Meten is weten

Om een effectief verkeersveiligheidsbeleid te kunnen ontwikkelen, zal men eerst de verkeersonveiligheid moeten meten. Op basis van de resultaten kan men de verkeersveiligheid bevorderen. Om de verkeeronveiligheid te meten kan men beschikken over verschillende instrumenten. Twee daarvan zijn de ongevalscijfers en de verschillende onderzoeken met betrekking tot het verkeersgedrag (o.a. het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid). De uitkomsten daarvan kunnen inzicht geven in het effect van het beleid en de maatregelen die op basis daarvan zijn genomen.

Ongevallencijfers in Zuid-Holland 2016

In Zuid-Holland is in 2016 het aantal verkeersdoden gedaald en wel van 69 naar 54. Deze daling is zowel in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als in het regiegebied provincie Zuid-Holland te zien.

Aantal verkeersdoden in Zuid-Holland

De verdeling van deze cijfers – die gebaseerd zijn op door de politie geregistreerde aantallen – over de 2 regiegebieden is als volgt.

Dodelijke slachtoffers20112012 2013 20142015 2016
Metropoolregio Rotterdam Den Haag     40      52      37      30     35 28
Regiegebied Provincie Zuid-Holland     36       31      29      34     34 26
Totaal     76       83      66      64     69 54
uit: ViaStatistiek Ongevallen  

Bekijk meer ongevallencijfers voor Zuid-Holland.

Het PROV

Het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid Zuid-Holland (PROV Zuid-Holland ) is een van de middelen die de actoren in Zuid-Holland ter beschikking staan om de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid of de ontwikkelingen op verkeersveiligheidsgebied te monitoren. Met de informatie die aldus verkregen wordt, kan aan het verkeersveiligheidsbeleid vorm gegeven worden.

Achtergrond

Het onderwerp van het PROV is zelf-gerapporteerd verkeersgedrag en meningen over de verkeersveiligheidsproblematiek en het lopende en voorgenomen landelijke verkeersveiligheidbeleid. Het enquêteonderzoek wordt, om de twee jaar uitgevoerd en richt zich op verkeersdeelnemers van 15 jaar en ouder. Als instrument voor algemene monitoring van de ontwikkelingen in verkeersgedrag, motieven voor verkeersgedrag en kennis en meningen daarover, heeft het drie functies.

Het PROV werd tot en met 2011 landelijk en daaraan gekoppeld in Zuid-Holland uitgevoerd. Daarna, in 2013 en 2015 alleen in Zuid-Holland. Het 'PROV Zuid-Holland' wordt verspreid onder de verkeersbeheerders en de verkeersveiligheids-partners in Zuid-Holland. Daarnaast is het opgenomen in ViaStat-Online.