Organisaties verkeersveiligheid

ROV's

VVB Drenthe Werkgroep

Verkeersveiligheid Verkeers- en vervoerberaad Drenthe: op deze site kunt u terecht voor tips en informatie over verkeersveiligheid in het algemeen en in het bijzonder voor kinderen.

ROV Friesland

Site van het ROV Friesland met onder andere informatie over de verschillende partners die binnen het ROV samenwerken.

ROV Limburg

Site van nieuwsflitsen van het ROV Limburg.

ROV Oost-Nederland

Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel partner voor de verkeersveiligheid.  Op deze site: informatie over verkeersveiligheid op regionaal en lokaal (gemeentelijk) niveau en over campagnes, publicaties ( o.a. onderzoeksgegevens)

ROV Utrecht

Uitgebreide informatie over verkeersveiligheid in al haar facetten.

ROV Zeeland

Een site met informatie voor heel diverse groepen: uiteenlopend van cijfers over verkeersongevallen tot spelletjes voor scholieren.

Verkeersveilig Flevoland

Werkgroep Verkeersveiligheid en Infrastructuur Op deze site treft men informatie aan over verkeersveiligheid en verkeersveiligheidprojecten o.a. in het kader van Easy rider (voor bromfietsers) en het Verkeersveiligheidslabel Flevoland (voor het primair onderwijs).

Provincie Noord-Brabant

Werkgroep Verkeersveiligheid: Een onderdeel van de website van de Provincie Noord-Brabant met informatie over verkeersveiligheid, verkeerseducatie en het Brabants Verkeersveiligheidslabel.

VVB Groningen

De site van het Verkeer en Vervoerberaad Groningen geeft informatie over projecten en activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van verkeersveilgheid, op het gebied van verkeerseducatie, infrastructuur en verkeerstoezicht.

Maatschappelijke organisaties

ANWB

Site van de ANWB.

Fietsberaad

Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van decentrale overheden.

Fietsersbond

Site van de Fietsersbond. De Fietsersbond komt op voor de belangen van de fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen.

Team Alert

TeamAlert is de eerste jongerenorganisatie op het gebied van verkeersveiligheid. Hun acties zijn vaak spraakmakend, niet belerend, maar confronterend op een speelse wijze.

VVN

Site van Veilig Verkeer Nederland.

Nationaal

Blijf Veilig Mobiel

Deze site is bedoeld voor iedereen die op de één of andere wijze betrokken is bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en/of activiteiten met betrekking tot verkeersveilige mobiliteit van senioren. U vindt er dus informatie over (het organiseren van) mobiliteitsbeurzen en andere evenementen die senioren stimuleren op een veilige wijze aan het verkeer deel te nemen.

CROW

Site van CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.

Campagnes verkeersveiligheid

Site van Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de gezameniljke verkeersveiligheidscampagnes.

IPO

Site van het Interprovinciaal Overleg, het IPO, waarin de twaalf provincies samenwerken. Met die samenwerking willen ze de condities waaronder provincies werken optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Openbaar Ministerie

Site van het Openbaar Ministerie.

Overheid

Een site met een overzicht van alle internetsites van de centrale overheid.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Site van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De SWOV heeft tot taak om de verkeersveiligheid te verbeteren door middel van wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (voormalig Kennisplatform Verdi) is sinds 1 januari 2004 van start. Bezig om invulling te geven aan haar taak decentrale overheden te bedienen met kennis over verkeer en vervoer die gegroepeerd is in de thema's: Beleid, Veiligheid, Infrastructuur en Mobiliteit.

Internationaal

BIVV

Site van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid met onder andere informatie over de BOB-campagne.

DVR

Site van de Duitse Verkehrssicherheitsrat met ingangen naar verschillende onderwerpen.

VPI

Site van het Verkeerspedagogisch Instituut te Belgie dat documenteert, adviseert, informeert, begeleidt en ondersteuning biedt rond schoolverkeer & verkeers- en mobiliteitseducatie.

ROSPA

Site van het Engelse ROSPA: the Royal Society for the Prevention of Accidents.